Eesti Optik OÜ (registrikood 10366883, KMKR: EE100665442, aadress Sõpruse pst 176, Tallinn, 13424) edaspidi nimetatud Müüja, ja kaupa telliv isik edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab kontaktläätsi, kontaktläätsede ja prillide tarvikuid ning muid tervisetooteid, edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.
1.2. Ostja esitab tellimuse Eesti Optik kodulehe http ://www.optika.ee/ internetipoe tellimislehe vormistamisel vastavalt tellimisinfole.
1.3. Tellimusi on võimalik esitada nii külalisena kui ka registreeritud kasutajana. Kasutajaks registreerimisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed.
1.4. Käesoleva lepinguga nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud ja nõus “Kontaktläätsede kasutamise ja hooldamise juhendi”, “Tellimisinfo” ja käesoleva kasutuslepingu tingimustega.
1.5. Tellimuse esitamisel Ostja kinnitab, et:
1.5.1. silmaarst või optometrist on talle kontaktläätsed määranud;
1.5.2. ta teab oma kontaktläätsede parameetreid ning oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;
1.5.3. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks ning on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega.

2. TELLIMUSE EEST TASUMINE JA TELLIMUSE TÄITMINE
2.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest tellimuse vormistamise käigus kodulehe valikus olevate pangalinkide kaudu. Peale makse sooritamist tuleb vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.2. Müüja võtab tellimuse täitmiseks ja kindlustab laos oleva Kauba väljastamise Ostjale hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Kui Kaup ei ole laos ning see tuleb tellida, siis edastab Müüja tellimuse tarnijale hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Tellitava Kauba tarneaeg on lisatud iga toote kirjeldusse.
2.3. Kui Ostja on ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis tarneaeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.
2.4. Kaup edastatakse Ostjale Eesti piires vastavalt Ostja valikule kas Omniva või SmartPosti vahendusel.
2.5. Kui Kauba maksumus ületab 60€, siis Ostja saatekulu ei maksa. Kui Kauba maksumus jääb alla 60€, siis tasub saatekulu Ostja.

2.6. Väljaspoole Eesti piire saadab Müüja Kauba Omniva tähitud maksikirjana teenustasuga 6€. Väljaspoole Eesti piire postitatakse ainult kontaktläätsi.
2.7. Müüja jätab endale õiguse muuta saatekulusid vastavalt Omniva või SmartPosti hinnakirja muudatustele.
2.8. Kui Kaup puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Kauba asendamise vähemalt samaväärse hinna ja kvaliteediga Kaubaga või tagastab raha Ostjale. Raha tagastatakse hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
2.9. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on netipoes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. MÜÜGIGARANTII
3.1. Tellitud Kaup vastab kvaliteedinõuetele ja Ostja poolt esitatud tellimusele. Müüja vastutab Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt Kaubale kehtestatud kasutusaja jooksul (nt ühekuuliste kontaktläätsede puhul 1 kuu).
3.2. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.
3.3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik Kaubal ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Ostja süül st. kui Ostja on rikkunud Kauba kasutus- ja hooldustingimusi ja kui pretensioonile ei lisata kontaktläätsi, kontaktläätsede originaalpakendit ja saatelehte.
3.4. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutuselevõttu kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul e-posti aadressile info@optika.ee või temale sobivasse Eesti Optika  optikakauplusesse. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba saatelehe, originaalpakendi, probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress). Ostja võib pretensioonialuse Kauba koos vajalike dokumentidega toimetada temale sobivasse Eesti Optiku optikakauplusesse või saata tähituna Müüja aadressil Eesti optik OÜ, Sõpruse pst 176, Tallinn, 13424.
3.5. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendustoode. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

4. LEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE
4.1. Ostjal on õigus lepingust taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul ajast mil kaup on jõudnud ostjani. 14-päevane tagastusõigus kehtib avamata pakendiga standardsetele kontaktläätsedele, hooldusvahenditele ja prillitarvikutele.
4.2. Lepingust taganemiseks peab Ostja esmalt Müüjat kirjalikult teavitama e-posti aadressil info@optika.ee. Kirjalikus teates peab olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning Ostja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress).
4.3. Tagastatava Kauba pakend peab olema avamata, originaalpakendis ning sobilik uuesti müümiseks, tagastatud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks Kaup tagastatakse.
4.4. 14-päevane taganemisõigus ei kehti mittestandardsetele kontaktläätsedele ja hügieenilistel kaalutlustel läätsekonteineritele, pintsettidele ega läätsepulkadele.
4.5. Mittestandardsed kontaktläätsed on: „+“ tugevusega kontaktläätsed, toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed ning värvilised kontaktläätsed. Kuna mittestandardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav kirjalik teade tuleb saata Müüja e-posti aadressile info@optika.ee.
4.6. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.
4.7. Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi Kauba eest tasutud summa hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
5.2. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks Ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõttetele. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6. LÕPPSÄTTED
6.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
6.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtu poole.

7. PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung või, arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja  § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Sobiva lahenduse mitteleidmisel on tarbijal alati õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12 Tallinn 10177, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee).